A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a NESTTA-CIPŐ Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza Simai u. 4., Cg.: 15 09 079194, adószám: 23895766-2-15) kizárólagos tulajdonában álló és általa működtetett www.nesshoes.com elnevezésű weboldal és online áruház (továbbiakban: weboldal) felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a weboldalon regisztrál. (továbbiakban: felhasználó). 

Kérjük, hogy az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen okiratot.


 • A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a www.nesshoes.com weboldalon található valamennyi termék. A termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékekhez tartozó leírásban ismerheti meg.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.nesshoes.com weboldalon található online felületen keresztül történik. 

A www.nesshoes.com weboldalon történő vásárlásra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) rendelkezései az irányadóak.


 • Az eladó

Az eladó minden termék esetében a Nestta-Cipő Kft. Minden, a termékkel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kifogás és reklamáció kizárólag a Nestta-Cipő Kft-vel, mint eladóval szemben érvényesíthető.


 • Az elektronikus szerződéskötés lépései

A weboldalon kizárólag regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció a vásárlás során automatikusan megtörténik egy valós e-mail cím, valamint a megrendelés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok (számlázási/szállítási cím, telefonszám, megjegyzések) kitöltésével, megadásával.

A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért az eladót semminemű felelősség nem terheli.

Folyamatban lévő rendelést érintő adatok módosítására az info@nesshoes.com címre küldött e-mail útján, a megrendeléstől számított legfeljebb 24 órán belül van lehetőség.  

A weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, az alábbiak szerint:

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, ez egy ajánlattétel a felhasználó részéről az adott termék megvásárlására. Az eladó a megrendelést annak elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja, amely visszaigazolás szerződéses jogviszonyt hoz létre a felek között. A visszaigazolás elküldésével a megrendelés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződéskötés nyelve a magyar. 

Az eladó a visszaigazolt szerződéseket iktatja, azok írásba foglalt szerződésnek minősülnek, melynek megőrzéséről az eladó 5 évig köteles gondoskodni.


 • Vételár, fizetési feltételek

A weboldalon szereplő termék mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. 

Abban az esetben, ha az eladó leggondosabb eljárása ellenére is hibás ár kerül a weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, akkor az eladó nem köteles az adott terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben az eladó felajánlhatja a tényleges áron történő értékesítést, és amennyiben azt a felhasználó nem tartja elfogadhatónak, elállhat vásárlási szándékától.


A vételár kiegyenlítésére az alábbi fizetési módokon van lehetőség:

 • személyes átvétel esetén készpénzben
 • futárszolgálattal utánvéttel
 • banki átutalással (előre fizetés esetén) 

Nestta-Cipő Kft. - Cib Bank Forint: HU83 10700048-70719932-51100005

Nestta-Cipő Kft. - Cib Bank Euro: HU41 10700048-70719932-50000005

Nestta-Cipő Kft. - Revolut: LT61 3250 0638 2992 7568 BIC: REVOLT21


 • online azonnali fizetés a weboldalon – Stripe szolgáltató • Szállítási feltételek

A szállítási idő -amennyiben a termék raktáron van- úgy megrendelés leadását követő naptól kezdődő 2-5 munkanapon belül.

Azon termékek vonatkozásában, amelyek átmenetileg nincsenek raktáron (tailor-made, egyedi megrendelésre gyártott termékek) a várható szállítási időről az eladó e-mail formájában értesítést küld a felhasználó megrendelésben megadott e-mail címre. Felhasználó a várható szállítási idő ismeretében jogosult eldönteni, hogy leadott megrendelését továbbra is fenntartja-e. 

Amennyiben a várható szállítási idő ismeretében felhasználó úgy dönt, hogy a megrendelését nem tartja fent, úgy jogosult a szerződéstől elállni, köteles azonban az elállási nyilatkozatát az eladónak legkésőbb a várható szállítási időről szóló tájékoztatás „kézhezvételét” követő 24 órán belül megküldeni. Amennyiben a felhasználó ez elállási nyilatkozat megküldésével késedelembe esik, úgy köteles az eladó ebből eredő összes kárát megtéríteni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben kifejezett elállási szándékát nem jelzi eladó felé az erre megadott határidőben, úgy az eladó a várható szállítási időt elfogadottnak tekinti és a termék beszerzéséről gondoskodik.

A felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a felhasználót terhelik.


 • Az árucikkek cseréje, szavatosság

Ha a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az eladó díjmentesen kijavítja vagy kicseréli. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget felhasználó nem kívánja igénybe venni úgy megfelelő mértékű árleszállítást igényelhet eladótól vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásra nincs lehetőség. Elállás esetén a termék vételárát banki átutalással az eladó 30 napon belül visszatéríti.

A szavatossági igényekre egyebekben a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

Eladó felhívja felhasználó figyelmét, hogy minden, a weboldalon feltüntetett termék egyedileg, kézzel készül, vegán vagy eredeti bőrből, amely anyagok különös körültekintést igényelnek a használat során. Víz, eső, környezeti behatások illetve nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért felhasználó viseli a felelősséget.


 • A vásárlástól való elállás joga

A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelettel összhangban, a felhasználó jogosult a megrendelt termék vonatkozásában kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától, úgy és akként, hogy a termék megvásárlásakor kapott számlát a termékkel együtt, eredeti állapotában visszajuttatja az eladó részére. Elállás esetén a termék visszaküldésének költségei a felhasználót terhelik. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat minden esetben meg kell téríteni.

Elállás esetén az eladó a kifizetett vételárat banki átutalással visszatéríti legkésőbb az elállást követő 30 napon belül. Elállás esetén az eladó a termék kiszállításának költségét nem téríti vissza.


 • Adatvédelem

Az eladó a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel azokat. Adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve a szerződés teljesítésekor igénybe vett alvállalkozót. Az adatok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból e-mail üzeneteket küldjön felhasználó részére. Felhasználó az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt az e-mailekre. 


 • Szellemi tulajdonjog

Minden a www.nesshoes.com weboldalon található adat az eladó, míg a NES SHOES, illetve a nesshoes.com márka- és domainnév Szilagyi Andrea kizárólagos tulajdonát képezi. Az oldal másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése vagy megváltoztatása csak és kizárólag az eladó előzetes engedélyével lehetséges. A fentiek megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonja maga után. 


 • Záró rendelkezések

Eladó jogosult a jelen ÁSZF-t bármikor egyoldalúan módosítani, az eladó által eszközölt módosítás a weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Szerződő felek rögzítik, hogy a esetlegesen felmerülő jogvitáikat elsődlegesen békés úton próbálják meg rendezni, amennyiben a békés tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy felek jogvitáik elbírálására kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.


Nestta-Cipő Kft.

székhely/telephely: 4400 Nyíregyháza Simai u. 4.

cg.: 15 09 079194

adószám: 23895766-2-15

ügyvezető: Sziky Erna

Budapest, 2021. november